Tom 92

1999 rok

NazwaDataRozmiar
tom092_00.pdf

Tom 92

2017-10-14 11:491432.19 KB
tom092_01.pdf

Brust Mieczysław, Początki urbanizacji w dobrach klasztornych Wielkopolski do końca XIV wieku

2017-10-14 11:5260327.87 KB
tom092_02.pdf

Nikodem Jarosław, Zbigniew Oleśnicki wobec unii polsko-litewskiej w latach 1434-1453

2017-10-14 11:5439455.81 KB
tom092_03.pdf

Borkowska Małgorzata, Mikołaj z Mościsk i reguła tercjarek dominikańskich

2017-10-14 11:5870376.45 KB
tom092_04.pdf

Pelczar Roman, Działalność jezuitów na Rusi Czerwonej w okresie wielkiej wojny północnej w latach 1700-1721

2017-10-14 11:5926242.76 KB
tom092_05.pdf

Wiech Stanisław, Walka o dusze czy o narodowość? Polityka rosyjska wobec Kościoła greckokatolickiego w Królestwie Polskim w latach 1864-1905

2017-10-14 12:0132661.35 KB
tom092_06.pdf

Syska Małgorzata, Działalność wychowawczo-oświatowa służebniczek star owiejskich w archidiecezji krakowskiej w latach 1869-1992

2017-10-14 12:0465183.46 KB
tom092_07.pdf

Nowak Janusz, Karmel w Krakowie i Czernej. Listy s. Marii Ksawery Czartoryskiej z lat 1874- 1918

2017-10-14 12:0738258.62 KB
tom092_08.pdf

Grzesik Ryszard, Polski święty na Słowacji - Andrzej Świerad

2017-10-14 12:0714566.71 KB
tom092_09.pdf

Krukowski Jan, Niejeden ale dwóch Adamów z Opatowa w Uniwersytecie Krakowskim w pierwszej połowie XVII wieku

2017-10-14 12:072876.35 KB
tom092_10.pdf

Pietrzkiewicz Iwona, Księgozbiory konwentów i szkół kanoników regularnych laterańskich na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego

2017-10-14 12:088924.35 KB
tom092_11.pdf

Gąsiorowska Patrycja, rec.: Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, red. Z. H. Nowak i A. Radzimiński, Toruń 1998

2017-10-14 12:085511.70 KB
tom092_12.pdf

Kracik Jan, rec.: Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV w., red. B. Geremek, Warszawa 1997

2017-10-14 12:084493.51 KB
tom092_13.pdf

Malec Tadeusz, rec.: Ludwik Gawroński, O hejnale i trębaczach w dawnym Lublinie, Lublin 1995

2017-10-14 12:093793.06 KB
tom092_14.pdf

Piechnik Ludwik, rec.: Kazimierz Puchowski, Edukacja historyczna w jezuickich kolegiach Rzeczypospolitej (1565-1773), Gdańsk 1999

2017-10-14 12:094857.77 KB
tom092_15.pdf

Fokciński Hieronim, rec.: Jan Żaryn, Stolica Apostolska wobec Polski i Polaków w latach 1944- 1958 w świetle materiałów Ambasady RP przy Watykanie (wybór dokumentów), Warszawa 1998

2017-10-14 12:094612.50 KB
tom092_16.pdf

Cieślak Stanisław, XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, Wrocław 15-18 IX1999 r. Zapiski uczestnika

2017-10-14 12:107610.68 KB
tom092_17.pdf

Ginter Władysław Stanisław, Rostworowski Stanisław Jan, Listy do Redakcji

2017-10-14 12:109140.72 KB
tom092_18.pdf

Spis treści

2017-10-14 12:101876.69 KB
Powered by Quick.Cms