Tom 96

2001 rok

NazwaDataRozmiar
tom096_00.pdf

Karczewski Dariusz, Wyrwa Andrzej M., Przedmowa

2020-03-23 15:426823.73 KB
tom096_01.pdf

Karczewski Dariusz, Z dziejów wewnętrznych klasztoru cystersów w Byszewie (Koronowie) w okresie przedtrydenckim

2020-03-23 15:4319539.36 KB
tom096_02.pdf

Zielińska-Melkowska Krystyna, Opat byszewsko-koronowski Engelbert i jego żywot św. Jadwigi Śląskiej

2020-03-23 15:4526858.11 KB
tom096_03.pdf

Maciejewski Jacek, Biskupi włocławscy a opactwo w Byszewie (Koronowie) w XIII i XIV wieku

2020-03-23 15:4513563.22 KB
tom096_04.pdf

Könighaus Waldemar, Stosunki cysterskiego opactwa w Lubiążu z jego filią w Byszewie (Koronowie) w okresie średniowiecza

2020-03-23 15:469027.23 KB
tom096_05.pdf

Szybkowski Sobiesław, Klasztor koronowski a szlachta bydgoska i krajeńska w XV wieku

2020-03-23 15:4717730.86 KB
tom096_06.pdf

Wałkówski Andrzej, Echa byszewskie w najstarszym kopiarzu lubiąskim

2020-03-23 15:4811262.35 KB
tom096_07.pdf

Oliński Piotr, Konwent koronowski w świetle klasztornych źródeł memoratywnych

2020-03-23 15:4915371.43 KB
tom096_08.pdf

Zyglewski Zbigniew, Pieczęcie klasztoru cystersów w Koronowie

2020-03-23 15:5023215.75 KB
tom096_09.pdf

Kabaciński Ryszard, Uposażenie ziemskie mieszczan koronowskich w XVI wieku

2020-03-23 15:5120563.20 KB
tom096_10.pdf

Kaczmarek Krzysztof, Dlaczego cystersi z "Prus" nie chcieli studiować w Krakowie?

2020-03-23 15:5210693.92 KB
tom096_11.pdf

Cetwiński Marek, Śmierć w starej kuchni. Parabola Księgi Henrykowskiej o pożytkach z gościnności

2020-03-23 15:526475.13 KB
tom096_12.pdf

Dekański Dariusz Aleksander, Toruń i Gdańsk - ośrodki badań nad cystersami Pomorza Gdańskiego i Kujaw okresu średniowiecza

2020-03-23 15:5439090.07 KB
tom096_13.pdf

Derwich Marek, Kruszwica - Włocławek -Szpetal. Epizod "kujawski" w dziejach opactwa benedyktynów w Mogilnie

2020-03-23 15:5515932.48 KB
tom096_14.pdf

Jarzewicz Jarosław, Kościół w Koronowie. Architektura cysterska a ekspansja brandenburska w końcu XIII wieku

2020-03-23 15:5612938.38 KB
tom096_15.pdf

Krawczyk Janusz, Cysterskie stalle w Koronowie. Ich budowa i funkcje użytkowe

2020-03-23 15:5718198.60 KB
tom096_16.pdf

Okoń Emanuel, Obrazy Bernarda Franciszka Remeli z kościoła pocysterskiego w Koronowie

2020-03-23 16:0041104.58 KB
tom096_17.pdf

Derkowska-Kostkowska Bogna, Wątki cysterskie w ikonografii ołtarzy w kaplicach bocznych kościoła w Byszewie

2020-03-23 16:0118340.25 KB
tom096_18.pdf

Jankowski Aleksander, Gogolin Marek, Dzieje kościoła w Bukowie Morskim. Refleksje z więżby dachowej

2020-03-23 16:0332635.07 KB
tom096_19.pdf

Białoskórska Krystyna, Święty Chrystian -Primus episcopus Prusciae i jego misyjne biskupstwo. Kilka uwag o perspektywach i potrzebie dalszych badań

2020-03-23 16:0418607.18 KB
tom096_20.pdf

Kucharski Gerard, Działalność fundacyjno-donacyjna księcia Kazimierza Konradowica na rzecz cystersów w Wielkopolsce, na Kujawach i Pomorzu

2020-03-23 16:0640999.47 KB
tom096_21.pdf

Staniszewski Sebastian, Trzynastowieczne napady mongolskie na klasztory cysterskie Małopolski i Śląska w świetle uchwał kapituły generalnej zakonu cystersów

2020-03-23 16:0718537.71 KB
tom096_22.pdf

Zdanek Maciej, Proces implantacji opactwa cystersów w Mogile

2020-03-23 16:0930269.58 KB
tom096_23.pdf

Łbik Lech, Co może mieć rzeźba do obrazu? Cudowne wizerunki sanktuariów maryjnych w Zamartem i Byszewie

2020-03-23 16:1014575.10 KB
tom096_24.pdf

Wyrwa Andrzej M., Drewniany, parafialny kościół cystersów w Tarnowie Pałuckim w świetle najnowszych badań

2020-03-23 16:1229489.92 KB
tom096_25.pdf

Dąbrowski Dariusz, Malarskie wyobrażenia Wincentego Kadłubka autorstwa Aleksandra Lessera (1814-1884)

2020-03-23 16:1315891.93 KB
tom096_26.pdf

Dekański Dariusz Aleksander, rec.: Andrzej M. Wyrwa, Opactwa cystersów na Pomorzu. Zarys dziejów i kultury, Poznań 1999

2020-03-23 16:136634.84 KB
tom096_27.pdf

Dekański Dariusz Aleksander, rec.: Józef Śliwiński, Cystersi z Oliwy i Pelplina w świetle korespondencji z I połowy XV wieku do 1459 r. (wybór listów z archiwum w Berlinie-Dahlem), Olsztyn 1998; Zakon Krzyżacki a cystersi z Oliwy i Pelplina. Niepublikowane źródła z pierwszej połowy XV w. (korespondencja), opr. Józef Sliwiński, Warszawa 1999

2020-03-23 16:137310.32 KB
tom096_28.pdf

Wykaz skrótów / Spis treści

2020-03-23 16:145591.26 KB
Powered by Quick.Cms