Tom 125


TOM 125, 2016 rok 

 1. Marian Surdacki, Prepozytury szpitalne – podstawowy typ polskiego szpitala średniowiecznego, 5-53.
 2. Maksymilian Kuśka, Tradycja, zwyczaj, przesąd, proroctwo, plotka na dworze luksemburskim w latach 1292-1342, 55-74.
 3. Agnieszka Franczyk-Cegła, Zarys dziejów klasztoru OO. Karmelitów w Sąsiadowicach, 75-126.
 4. Ryszard Grzesik, Tradycja tekstowa i rękopiśmienna Legend św. Stefana, 127-145.
 5. Grzegorz Jacek Brzustowicz, Działalność publiczna opata bierzwnickiego Antoniego na przełomie XV/XVI wieku, 147-163.
 6. Seweryn Pauch, Ślady na murach kościoła św. Mikołaja w Gniewie, jako wyraz lęku przed nagłą śmiercią, 165-182.
 7. Weronika Kiszenia, Działalność kościoła irkuckiego od 1825 do 1855 roku, 183-190.
 8. Wiesław Partyka, Dom poprawy dla duchownych w Liszkowie w latach 1835-1852, 191-200.
 9. Wacław Umiński CM, Działalność dobroczynna ziemian na przykładzie Towarzystwa św. Wincentego a Paulo na terenie Wielkopolski w drugiej połowie XIX wieku, 201-217.
 10. Ks. Stanisław Adamiak, Tło społeczno-polityczne nauczania św. Józefa Sebastiana Pelczara, 219-229.
 11. Piotr Kamiński, Koła Krucjaty Eucharystycznej prowadzone przez OO. Bernardynów w świetle zachowanych kronik Krucjaty, 231-247.
 12. Łukasz Włodarski, Parafia Drobin w latach 1939-1945 w świetle kroniki parafialnej, 249-262.
 13. Tomasz Trepka, Duchowni katoliccy zaangażowani w działalność obwodu buskiego „Służba Wolnej Polsce” w świetle dokumentów aparatu bezpieczeństwa, 263-282.

RECENZJA

 1. Ewa Sąsiadek, Recenzje publikacji bibliologicznych na łamach czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” w latach 1959-2014, 283-308.

POLEMIKA

 1. Jacek Chachaj, „Jak nie należy zajmować się historią”. W odpowiedzi na recenzję Mateusza Kosonowskiego, 309-324.

MISCELANEA

 1. Tadeusz Oracki, Na marginesie artykułu ks. Sławomira Zabraniaka, 325-326.
 2. Stanisław Cieślak SJ, Spotkanie Księży Profesorów i Wykładowców Historii Kościoła, 327-334.

 

 

 

CONTENTS

 1. Marian Surdacki, Provostrie Hospitals – Basic Type of Polish Medieval Hospitals, 5-53.
 2. Maksymilian Kuśka, Tradition, Custom, Superstition, Prophecy, Gossip at the Luxembourg Court in the Years 1292-1342, 55-74.
 3. Agnieszka Franczyk-Cegła, The Outline of History of the Carmelite Monastery in Sąsiadowice, s. 75-126.
 4. Ryszard Grzesik, Textual and Manuscript Tradition of St Stephen’s Legends, 127-145.
 5. Grzegorz Jacek Brzustowicz, Public Activity of the Abbot of Bierzwnik, Anthony, at the Turn of the 15th and 16th Centuries, 147-163.
 6. Seweryn Pauch, Traces on the Walls of the Church of St Nicholas in Gniew as an Expression of Fear of Sudden Death, 165-182.
 7. Weronika Kiszenia, The Activity of the Church in Irkutsk in 1825-1855, 183-190.
 8. Wiesław Partyka, Correction House for Priests in Liszków in the Years 1835-1852, 191-200.
 9. Wacław Umiński CM, The Charitable Activity of Landowners on the Example of the Society of St Vincent de Paul in Greater Poland in the 19th Century, 201-217.
 10. Ks. Stanisław Adamiak, Social and Political Background of the Teaching of St Josef Sebastian Pelczar, 219-229.
 11. Piotr Kamiński, Eucharistic Crusade Circles Led by Bernardine Fathers in the Light of the Remaining Chronicles of the Crusade, 231-247.
 12. Łukasz Włodarski, The Parish of Drobin in the Years 1939-1945 in the Light of the Parish Chronicle, 249-262.
 13. Tomasz Trepka, Catholic Priests Engaged in the Activity of Busko District “Service to the Free Poland” in the Light of Documents of the Security Apparatus, 263-282.

REVIEW

 1. Ewa Sąsiadek, Reviews of bibliological publications in the journal „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” (Archives, Libraries and Church Museums) in the years 1959-2014, 283-308.

POLEMICS

 1. Jacek Chachaj, “How not to Treat History”. Answer to the review of Mateusz Kosonowski, 309-324.

MISCELANEA

 1. Tadeusz Oracki, On the Margins of Rev. Sławomir Zabraniak’s Article, 325-326.
 2. Stanisław Cieślak SJ, Meeting of Reverend Professors and Lecturers of Church History, 327-334.
Powered by Quick.Cms