Tom 128


TOM 128, 2017 rok 

SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

Monika Dudka, Dyplomaci Władysława Jagiełły w Stolicy Apostolskieji¸ s. 5-39.

Seweryn Pauch, Ślady dołkowe na portalach kościołów gotyckich Polski północnej, s. 41-70.

Bożena Grabowska, „Iam seges est ubi Troia fuit”. Inskrypcje z nieistniejącej sali klasztoru cystersów w Bledzewie, s. 71-85.

Grzegorz Jacek Brzustowicz, Sędziowie i prokuratorzy skład komisji sądowych rozpatrujących zachodniopomorsko-brandenburski spór z przełomu XV/XVI w., dotyczący przynależności państwowej Granowa na Ziemi Choszczeńskiej, s. 87-98.

Przemysław Kaleta, Proces o obrazę papieża Urbana VI w świetle historiografii, s. 99-100.

Wojciech Mleczko CR, Ks. Kajsiewicz i Zmartwychwstańcy wobec duchowieństwa uczestniczącego w Powstaniu Styczniowym, s. 111-130.

Mirosława Sobczyńska-Szczepańska, Kasata klasztoru Trynitarzy w Krotoszynie oraz losy jego kulturowego dziedzictwa, s. 131-153.

Dorota Jasińska, Kaplica św. Małgorzaty w Krakowie, s. 155-185.

Waldemar Witold Żurek SDB, Kościół Świętego Michała Archanioła w Iwieńcu w diecezji pińskiej w 1933 roku, s. 187-201.

Jerzy Gorzelik, Kult autentyczności i powrót do słowiańskich korzeni. Projekt rzeźbiarskiej dekoracji katedry Chrystusa Króla w Katowicach a mit cyrylo-metodiański, s. 203-217.

Łukasz Włodarski, Działalność księdza prefekta Szczepana Soszyńskiego w Przasnyszu w świetle dokumentów urzędu bezpieczeństwa, s. 219-227.

Michał Białkowski, Początki odnowy posoborowej w Kościele katolickim w Polsce (do 1972 roku). Zarys wybranych problemów, s. 229-272.

 

RECENZJE

Radosław Krajniak, Rec. Kilka uzupełnień i sprostowań do książki Tomasza Pietrasa o przedstawicielach rodziny Oporowskich herbu Sulima, s. 273-280.

Ks. Michał Sołomieniuk, Rec. Ks. Dariusz Majewski (red.), Pontyfikał. Odzyskana perła płockiego średniowiecza, s. 281-283.

Marceli Kosman, Rec. M. Inglot S. J., How the Jesuits surviveded their Suppression. The Society of Jesus in the Russian Empire (1773-1814), s. 285-290.

Marceli Kosman, Rec. Lux in Oriente – Lux ex Oriente. Polska i Stolica Apostolska – 1050 lat historii. Poland and the Holy See – 1050 Years of History, s. 291-296.

 

 

CONTENTS

 

ARTICLES

MONIKA DUDKA, Diplomats of king Ladislaus Jagiello in the Holy See, p. 5-39.

SEWERYN PAUCH, Pit traces on the portals of ghotic churches of northern Poland, p. 41-70.

BOŻENA GRABOWSKA, “Iam seges est ubi Troia fuit”. Inscriptions from the no longer existing hall of the Cistercian monastery in Bledzew, p. 71-85.

GRZEGORZ JACEK BRZUSTOWICZ, Judges and prosecutors. Members of court committees investigating the Western Pomeranian – Brandenburgian conflict at the turn of the 15th and 16th century concerning the state affiliation of Granowo in Choszczno region, p. 87-98.

PRZEMYSŁAW KALETA, The trial for insulting Pope Urban VI in the light of historiography, p. 99-100.

WOJCIECH MLECZKO CR, Rev. Kajsiewicz and The Resurrectionists in connection with the participation of clergy in January Uprising, p. 111-130.

MIROSŁAWA SOBCZYŃSKA-SZCZEPAŃSKA, The dissolution of the Trinitarian monastery in Krotoszyn and the history of its spiritual legacy, p. 131-153.

DOROTA JASIŃSKA, St. Margaret’s Chapel in Cracow, p. 155-185.

WALDEMAR WITOLD ŻUREK SDB, The Church of St. Michael the Archangel in Iwieniecc in the Diocese of Pińsk in 1933, p. 187-201.

JERZY GORZELIK, Cult of authenticity and return to Slavic roots. Project of sculptural decoration of the Cathedral of Christ the King in Katowice and the myth of Cyril and Methodius, p. 203-217.

ŁUKASZ WŁODARSKI, The activity of prefect Szczepan Soszyński in Przasnysz in the light of the documents of Security Office, p. 219-227.

MICHAŁ BIAŁKOWSKI, The beginnings of post-council renewal in Roman Catholic Church in Poland (until 1972). An outline of chosen problems, p. 229-272.

 

REVIEWS

RADOSŁAW KRAJNIAK, Rev.: A Few Additions and Corrections to Tomasz Pietras’s Book about the Representatives of the Oporowskis Family of the Sulima Coat of Arms, p. 273-280.

REV. MICHAŁ SOŁOMIENIUK, Rev.: Rev. D. Majewski (Ed), Pontifical. The Regained Jewel of Medieval Płock, p. 281-293.

MARCELI KOSMAN, Rev.: M. Inglot S. J., How the Jesuits Survived their Suppression. The Society of Jesus in the Russian Empire (1773-1814), p. 285-290.

MARCELI KOSMAN, Rev.: Lux in Oriente – Lux ex Oriente. Poland and the Holy See – 1050 Years of History, p. 291-296.

Powered by Quick.Cms