Tom 134


TOM 134, 2020 rok 

SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

Grzegorz Jacek Brzustowicz, Tradycje chrystianizacji okolic Pełczyc, s. 5-51.

Seweryn Pauch, Problem niszczenia śladów dołkowych na obszarze Polski, zachowanych na elewacjach wybranych świątyń gotyckich, s. 53-65.

Piotr Kardyś, „Krakowskie” woluminy z dawnej biblioteki bernardynów na Karkówce pod Kielcami, s. 67-94.

Bogdan Cichy, Inskrypcje łacińskie i herby możnowładców w kościele św. Wita w Tuliszkowie, s. 95-115.

Dorota Jasińska, Przełomowa rola Zgromadzenia Księży Misjonarzy w procesie kształtowania przestrzeni sepulkralnej Warszawy, s. 117-149.

Bartosz Staręgowski, Szabla i krucyfiks. Działalność wojskowa Jana Zapolskiego - opata lędzkiego, s. 151-168.

Andrzej Edward Godek, Spory o młyn górny w Bieńczycach w latach 1792-1838, s. 169-190.

Ks. Michał Krawczyk, Radomska rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z Bramy Krakowskiej, s. 191-207.

Sławomir Zieliński, Jezuici a reformacja w syntezach szkoły lelewelowskiej. Lelewel, Moraczewski i Schmitt, s. 209-232.

Wiktor Szymborski, Konferencja Ojca Marcina Chrostowskiego wygłoszona w obozie Rothesay. Przyczynek do życia religijnego oficerów przebywających na wyspie Bute, s. 233-250.

 

 

MISCELLANEA

KS. JACEK URBAN, Laudacja z okazji nadania tytułu doktora „honoris causa” Bp. Prof. Dr. hab. Janowi Kopcowi przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, s. 253-256.

BP JAN KOPIEC, Czy dzieje Kościoła utrwalają „historię świętą”? („Lectio magistralis” z okazji nadania tytułu doktora „honoris causa” przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), s. 257-268.

 

 

CONTENTS

 

ARTICLES

Grzegorz Jacek Brzustowicz, Christianisation traditions of vicinities of Pełczyce, p. 5-51.

Seweryn Pauch, The problem of destroying pit traces on the facades of selected gothic churches in Poland, p. 53-65.

Piotr Kardyś, „Cracow” volumes from the old library of the Bernardines in Karczówka near Kielce, p. 67-94.

Bogdan Cichy, Latin inscriptions and aristocrats’ coats of arms in saint Vitus church in Tuliszków, p. 95-115.

Dorota Jasińska, Breakthrough role of the Congregation of the Mission in Poland in the process of shaping sepulchral space in Warsaw, p. 117-149.

Bartosz Staręgowski, Sabre and crucifix. Military activity of Jan Zapolski - the abbot of Lędzko, p. 151-168.

Andrzej Edward Godek, Disputes over the upper mill in Bieńczyce in the years 1792-1838, p. 169-190.

Rev. Michał Krawczyk, Radom sculpture of Madonna with Child from the Cracow Gate, p. 191-207.

Sławomir Zieliński, Jesuits and reformation in the synthesis of Lelewel school. Lelewel, Moraczewski and Schmitt, p. 209-232.

Wiktor Szymborski, The conference of Father Marcin Chrostowski held in the camp of Rothesay. A contribution to research on religious life of officers on the isle of Bute, p. 233-250.

 

 

MISCELLANEA

Rev. Jacek Urban, Eulogy on the occasion of conferring the title of doctor „honoris causa” to Bishop Professor Jan Kopiec by The Pontifical University of John Paul II in Kracow, p. 253-256.

Bp. Jan Kopiec, Does Church history perpetuate „sacred history”? („Lectio magistralis” on the occasion of receiving the title of doctor „honoris causa” by The Pontifical University of John Paul II in Kracow, p. 257-268.

Powered by Quick.Cms