Tom 129


TOM 129, 2018 rok 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

 

Jakub Parol, Spory cystersów sulejowskich i norbertanów witowskich w XIII i XIV w. s. 5-23.

Grzegorz Jacek Brzustowicz, Próba identyfikacji nazw „Bronyk” I „Brysk”, w związku z interwencją margrabiego brandenburskiego Zygmunta Luksemburskiego przeciwko Bartoszowi z Odolanowa w latach 1381-1382. s. 25-37.

Michał Hirsch, Działalność Antonio Pucciego jako kardynała protektora Polski w świetle dziennika podróży do Włoch 1540-1541 Jana z Ocieszyna Ocieskiego. 39-65.

Przemysław Nowogórski, Lokacja Zakliczyna nad Dunajcem w 1558 r. s. 67-79.

Tadeusz M. Trajdos, Mieszczaństwo ze Spisza w szeregach bractwa św. Zofii przy kościele św. Marka w Krakowie. s. 81-148.

Roman Pelczar, Miejsce duchowieństwa rzymskokatolickiego i służby kościelnej wśród kadry nauczycielskiej szkół ludowych Galicji w latach 1774-1873. s. 149-180.

Joanna Kumor-Mielnik, Folwark w Mętowie jako własność lubelskiego konwentu oo. Dominikanów w XVIII i XIX wieku. s. 181-209.

Eugeniusz Niebelski, Dominikanin Kandyd Zielonko i jego życie pod policyjnym nadzorem w Orenburgu w wieku XIX. s. 211-223.

Magdalena Młodawska, Marcin Starzyński, Władysława Łuszczkiewicza studia nad architekturą i sztuką cystersów polskich. s. 225-248.

Andrzej Giza, Życie za chińskim murem – kultywowanie tradycji katolickiej w polskiej kolonii w Harbinie na przełomie XIX i XX w. s. 249-263.

Mariusz Nowak, Religijność ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w drugiej połowie XIX i XX wieku (do 1939) – wybrane problemy. s. 265-292.

Andrzej Edward Godek, Piotr Matoga, Historia organów w krakowskim kościele pw. Św. Tomasza w latach 1621-2017. s. 293-316.

Piotr Kamiński, Sodalicja Mariańska uczennic I Liceum im. A. Mickiewicza we Lwowie prowadzona przez O. Teofila Tyrankiewicza. s. 317-339.

Adam Kubasik, Postawa metropolity Andrzeja Szeptyckiego wobec skomplikowanych stosunków polsko-ukraińskich w latach 1918-1944. s. 341-364.

Grzegorz Chajko, Życie codzienne i religijno-moralne w parafiach wiejskich Biłka Szlachecka oraz Dołżanka w archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego na łamach ogłoszeń duszpasterskich z lat 1942-1945. s. 365-386.

Michał Białkowski, Odnowa posoborowa w Kościele katolickim w Polsce w latach 1972-1978. Zarys wybranych problemów. s. 387-446.

 

RECENZJA

 

Marceli Kosman, Rec.: R. Lolo, Towarzystwo Jezusowe w diecezji płockiej 1556-1773, Studium koegzystencji w dobie recepcji reformy trydenckiej. s. 447-452.

 

SPRAWOZDANIE

 

Stanisław Cieślak SJ, Spotkanie Księży Profesorów i Wykładowców Historii Kościoła, Nowe Opole k. Siedlec, 5-6 IV 2018. s. 453-461.

 

CONTENTS

ARTICLES

 

Jakub Parol, Conflicts between Cistersiansians from Sulejów and Premonstratensians from Witów in XIII and XIV centuries. s. 5-23.

Grzegorz J. Brzustowicz, Attempt at identifying names „Bronyk” and „Brysk” in relation to the intervening of Branderburgian graf – Zygmunt Luksemburski against Bartosz from Odolanów in 1381-1382. s. 25-37.

Michał Hirsch, The activity of Antonio Pucci as a cardinal-protector for Poland in light of a dairy of a journey to Italy 1540-1541 by Jan Ocieski from Ocieszyn. s. 39-65.

Przemysław Nowogórski, Location of Zakliczyn on the river Dunajec in 1558. s. 67-79.

Tadeusz M. Trajdos, The bourgeoisie from Spiš in the ranks f the Confraternity of St. Sophie at St. Marc Church in Cracow. s. 81-148.

Roman Pelczar, The role of Roman-catholic clergy and church servants in teaching staff of village schools in Galicia in 1774-1873. s. 149-180.

Joanna Kumor-Mielnik, Folwark in Mętów as a property of the Dominican Friars convent in XVIII and XIX centuries. s. 181-209.

Eugeniusz Niebelski, Dominican friar Kandyd Zielonko and his life under police surveillence in Orenburg in XIX century. s. 211-223.

Magdalena Młodawska, Marcin Starzyński, Władysław Łuszczkiewicz’s research into architecture and art of Polish Cistercians. s. 225-248.

Andrzej Giza, Life beyond the great wall of China – maintaining catholic tradition in the Polish colony of Harbin at the turn of XIX and XX century. s. 249-263.

Mariusz Nowak, Piety of noblemen between Vistula and Pilica since the secondo half of XIX century to 1939 – selected problems. s. 265-292.

Andrzej E. Godek, Piotr Matoga, History f organs in the Cracow church of saint Thomas in 1621-2017. s. 293-316.

Piotr Kamiński, Marian Sodalice of Female Students of I high school of A. Mickiewicz in Lviv run by fr. Teofil Tyrankiewicz. s. 317-339.

Adam Kubasik, The Metropolitan Andrey Sheptytsky’s attitude to the complicated Polish-Ukrainian relations. s. 341-364.

Grzegorz Chajko, Everyday life as well as religious and moral life in village parishes of Biłka Szlachecka and Dołżanka in the archdiocese of Lviv of Latin rite in pastoral news 1942-1945. s. 365-386.

Michał Białkowski, Post-council renewal in Catholic Church in Poland in the years 1972-1978. A draft of selected probles. s. 387-446.

 

REVIEW

 

Marceli Kosman, Rec.: R. Lolo, The Society of Jesus in the diocese of Płock in 1556-1773. A study of coexistence at the time of Trident reform’s reception. s. 447-452.

 

REPORT

 

Stanisław Cieślak SJ, The meeting of priests professors and lecturers in Church History, Nowe Opole near Siedlce, 5-6 IV 2018. s. 453-461.

Powered by Quick.Cms