Tom 132


TOM 132, 2020 rok 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

 

Michał Kulpa, Wokół czternastowiecznego żywota św. Jacka. Kilka zagadnień źródłoznawczych, s. 5-51.

Łukasz Kąś, Konflikty benedyktynów jeżowskich z opatami lubińskimi w XV i XVI wieku w świetle kroniki klasztornej Bartłomieja z Krzywinia, s. 53-65.

Ks. Grzegorz Kublin, Dwa niedrukowane dokumenty dotyczące raciborskiej dominikanki Agnieszki, s. 67-77.

S. Barbara Bonar CHR, Marcin A. Klemenski, Nieznane źródła do dziejów zakonu kanoników regularnych od pokuty – wykazy przełożonych generalnych oraz prepozytów-infułatów klasztoru w Widzieniszkach – edycja źródłowa, s. 79-94.

Olgierd Lenczewski, Polskie wypisy z najstarszej księgi pielgrzymów jerozolimskich – Navis peregrinorum (1561-1695), s. 95-112.

Sylwia Zydek, Grzech jako czynnik dezintegrujący życie społeczne tematem kaznodziejskich rozważań Antoniego Węgrzynowicza (1658-1721) , s. 113-126.

Marian Surdacki, Opieka społeczna u protestantów w Polsce w XVI-XVIII wieku, s. 127-180.

Wojciech Jerzy Górczyk, Prepozytura kanoników regularnych laterańskich w Krasnem na Mazowszu (1681-1819), fundacji Krasińskich herbu Ślepowron, s. 181-218.

Szymon Maksymilian Wilk, Dzieje kultu Świętego Antoniego z Padwy w kościele OO. Bernardynów w Przeworsku, s. 219-244.

Stanisław Maj, Biskup Michał Korczyński – zapoznany sługa Chrystusa. Szkic biograficzny, s. 245-268.

Michał Białkowski, Polscy ojcowie Soboru Watykańskiego II. Wstęp do badań nad episkopatem Kościoła katolickiego w PRL w latach sześćdziesiątych XX wieku, s. 269-315.

Jacek Piotrowski CM, Zamknięcie małego seminarium w Krakowie prowadzonego przez Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w latach 1945-1962, s. 317-335.

Ks. Paweł Kummer, Oczekiwania Kardynała Karola Wojtyły wobec duszpasterskiego synodu archidiecezji krakowskiej (1972-1979) , s. 337-361.

Ks. Tomasz Błaszczyk, Tak zwana postulatura pallotyńska procesu beatyfikacyjnego s. Faustyny Kowalskiej, s. 363-395.

Joanna Brzegowy, Z Rudomina do Shuntehfu. Życie misyjne we wspomnieniach ks. Franciszka Arciszewskiego CM (1910-2006) – przyczynek do dziejów prefektury apostolskiej Zgromadzenia Misji w północnych Chinach, s. 397-420.

 

CONTENTS

ARTICLES

 

Michał Kulpa, 14th century hagiography of St. Hyacinth. Source analysis, p. 5-51.

Łukasz Kąś, Conflits of Benedictines from Jeżów with the abbots of Lubiń in the 15th and 16th century in the light of the chronicle of Bartholomaeus Crivinius [Bartłomiej z Krzywinia], p. 53-65.

Rev. Grzegorz Kublin, Two unprinted documents concerning Agnes, a Dominican nun from Racibórz, p. 67-77.

Bonar Barbara CHR, Marcin A. Klemenski, Unknown sources for the history of the Order of Canons Regular of Penance – lists of general superiors and provosts-prelates of the monastery in Widzieniszki – source edition, p. 79-94.

Olgierd Lenczewski, Polonica in the Navis peregrinorum (1561-1695), p. 95-112.

Sylwia Zydek, Sin as a disintegrating factor of social life in the sermons of Antoni Węgrzynowicz (1658-1721) , p. 113-126.

Marian Surdacki, Social care in the milieu of Polish Protestants in XVI-XVIII centuries, p. 127-180.

Wojciech Jerzy Górczyk, The Prepositure of Canons Regular of the Lateran in Krasne in Mazovia (1681-1819), foundation of the Krasiński family of the Ślepowron coat of arms, p. 181-218.

Szymon Maksymilian Wilk, The history of the cult of St. Anthony of Padua in the Bernardine church in Przeworsk, p. 219-244.

Stanisław Maj, Bishop Michał Korczyński – forgotten servant of Christ. A biographical sketch, p. 245-268.

Michał Białkowski, Polish Fathers of the Second Vatican Council. Introduction to research on Polish Bishops in the Polish People’s Republic in the sixties of the 20th century, p. 269-315.

Rev. Jacek Piotrowski CM, The closure of the Minor Seminary in Cracow run by Vincentian Fathers in 1945-1962, p. 317-335.

Rev. Paweł Kummer, Expectations of Cardinal Karol Wojtyła towards Pastoral Synod of the Archdiocese of Krakow (1972-1979), p. 337-361.

Rev. Tomasz Błaszczyk, The so called Pallottine Postulature of the beatification process of Sr. Faustyna Kowalska, p. 363-395.

Joanna Brzegowy, From Rudomin to Shuntehfu. Missionary life in the memoirs of Father Franciszek Arciszewski CM (1910-2006) – a contribution to the history of the Apostolic Prefecture of the Congregation of the Mission in northern China, p. 397-420.

Powered by Quick.Cms