Tom 131


TOM 131, 2019 rok 

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

 

Andrzej Baran OFMCap, Uwarunkowania duchowości zgromadzeń zakonnych życia ukrytego w Królestwie Polskim w XIX wieku, s. 5-41.

Andrzej Baran OFMCap, Oddziaływanie kapucynów warszawskich na kobiety w dobie międzypowstaniowej (1831-1864), s. 43-72.

Lucyna Czermińska CSFA, Kobieta niepodległości – Sługa Boża Matka Kazimiera Gruszczyńska, założycielka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących (1848-1927), s. 73-102.

Magdalena Marosz, „Czuwać jak najtroskliwsza matka nad dzieckiem”. Działania Matki Kazimiery Gruszczyńskiej w kierunku przygotowania Sióstr Franciszkanek od Cierpiących do pracy pielęgniarskiej, s. 103-131.

Aneta Kozak, Rola Kazimiery Gruszczyńskiej i Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w opiece nad bezdomnymi na przełomie XIX i XX w., s. 133-149.

Magdalena Ficoń, Dariusz Martynowicz, „Ta nędza leżała nam na sercu”. Apostolska misja Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, jako odpowiedź na problemy społeczne przełomu XIX i XX wieku Królestwa Polskiego w kontekście historii dobroczynności, s. 151-168.

Krystyna Dębowska CSFA, Warszawski Zakład Dobroczynny „Przytulisko” miejscem powstania Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących, s. 169-191.

Maria Kornaś CSFA, Lucyna Czermińska CSFA, Historia kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ul. Wilczej w Warszawie, s. 193-216.

Jolanta Kowalik CSFA, Lucyna Czermińska CSFA, Działalność Towarzystwa Opieki nad Nieuleczalnie Chorymi w Warszawie (1897-1949). Praca Sióstr Franciszkanek od Cierpiących w warszawskiej Królikarni, s. 217-239.

Justyna Krzyżan FDC, Źródła do dziejów Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Generalnym Archiwum Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Wiedniu, s. 241-256.

 

RECENZJE

Rafał Kubicki, Rec.: Gert Melville, Bernd Schneidmüller, Stefan Weinfurter (hrsg.), “Innovationen durch Deuten und Gestalten. Klöster im Mittelalter zwischen Jenseits und Welt”, s. 257-266.

Rafał Kubicki, Rec.: Mirko Breitenstein, Julia Burkhardt, Stefan Burkhardt, Jens Röhrkasten (eds.), “Rules and observance. Devising forms of communal life”, s. 267-273.

Ks. Jan Walkusz, Rec.: Joanna Pakuza, „Życie religijne wygnańców polskich w Związku Sowieckim w latach 1939-1945 na podstawie wspomnień”, s. 275-282.

 

SPRAWOZDANIE

Stanisław Cieślak SJ, Spotkanie księży profesorów i wykładowców historii Kościoła, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, 23-25 IV 2019 r., s. 283-294.

 

CONTENTS

ARTICLES

 

Andrzej Baran OFMCap, Conditions of the spirituality of religious congregations of hidden life in the kingdom of Poland in the 19th century, p. 5-41.

Andrzej Baran OFMCap, The influence of Warsaw Capuchins on women in the inter-uprising period (1831-1864), p. 43-72.

Lucyna Czermińska CSFA, Woman of independence – servant of God Mother Kazimiera Gruszczyńska, the foundress of The Congregation of Franciscan Sisters of Suffering (1848-1927), p. 73-102.

Magdalena Marosz, „Like a most caring mother tending her child”. The activities of Mother Kazimiera Gruszczyńska to prepeare the Franciscan Sisters of Suffering for nursing work, p. 103-131.

Aneta Kozak, The role of Kazimiera Gruszczyńska and The Franciscan Sisters of Suffering in the care for the homeless at the turn of the 19th and 20th centuries, p. 133-149.

Magdalena Ficoń, Dariusz Martynowicz, ”We took this poverty to heart”. Apostolic mission of The Franciscan Sisters of Suffering as an answer to social problems in the Kingdom of Poland at the turn of the 19th and 20th centuries in the context of the history of charity, p. 151-168.

Krystyna Dębowska CSFA, ”The Shelter” („Przytulisko”) – a charity institution in Warsaw as the place of origin of the Congregation of Franciscan Sisters of Suffering, p. 169-191.

Maria Kornaś CSFA, Lucyna Czermińska CSFA, The history of the Chapel of Our Lady of perpetual help at Wilcza street in Warsaw, p. 193-216.

Jolanta Kowalik CSFA, The actvity of the Society for the Incurably Ill in Warsaw (1897-1949). The work of Franciscan Sisters of Suffering in ”The Rabbit House” (Królikarnia) in Warsaw, p. 217-239.

Justyna Krzyżan FDC, Sources for the history of the Congregation of Daughters of Divine Love in the general Archives of the Congregation in Vienna, p. 241-256.

 

REVIEWS

Rafał Kubicki, Rev.: Gert Melville, Bernd Schneidmüller, Stefan Weinfurter (hrsg.), “Innovationen durch Deuten und Gestalten. Klöster im Mittelalter zwischen Jenseits und Welt”, p. 257-266.

Rafał Kubicki, Rev.: Mirko Breitenstein, Julia Burkhardt, Stefan Burkhardt, Jens Röhrkasten (eds.), “Rules and observance. Devising forms of communal life”, p. 267-273.

Rev. Jan Walkusz, Rev.: Joanna Pakuza, “Religious life of polish exiles in the Soviet Union in the years 1939-1945 on the basis of memories”¸ p. 275-282.

 

REPORT

Rev. Stanisław Cieślak SJ, The meeting of professors and lecturers of Church history, Benedictine Abbey in Tyniec, 23-25 april 2019, p. 283-294.

Powered by Quick.Cms