Tom 136


TOM 136, 2021 rok 

SPIS TREŚCI

 

ARTYKUŁY

Ks. Stanisław Adam Wróblewski, „Sub tuum praesidium confugimus”. Kult świętych w Ziębicach w świetle średniowiecznych patrociniów, s. 5-37.

Kamil Wiśniewski, Czy można rozstrzygnąć przynależność autora Kazań świętokrzyskich do kręgu dominikanów bądź franciszkanów na podstawie przesłanek treściowych?, s. 39-54.

Karol Seidel, Wykaz zawartości jednostki archiwalnej „Die Bibliothek des Cistercienserklosters zu Priment (Biblioteka klasztoru cystersów w Przemęcie)”, s. 55-83.

Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Kariery episkopatu Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie od 1544 do 1632 roku w kontekście dochodów z biskupstw (na tle episkopatu koronnego), s. 85-126.

Jacek Ziaja, Żeńskie rzymskokatolickie zgromadzenia zakonne w Świebodzicach. Szare Siostry z Marienstrasse 11 (1866-1945), s. 127-144.

Paweł Magiera, Stanowisko Klubu Pracy Konstytucyjnej wobec przepisów wyznaniowych sejmowego projektu konstytucji w latach 1919-1921, s. 145-168.

Peter Borza, Cooperation of Greek Catholics from interwar Poland and Czechoslovakia on the example of the Congregation of the Sisters of the Servants of the Immaculate Virgin Mary – [Współpraca grekokatolików z międzywojennej Polski i Czechosłowacji na przykładzie Zgromadzenia Sióstr Służebnic Niepokalanej Marii Panny], s. 169-180.

Przemysław Sołga, Propagandowy wizerunek chrześcijaństwa w polskich podręcznikach do historii z okresu stalinizmu, s. 181-218.

 

RECENZJA

Jan Walkusz, Opowieść o wybitnych ludziach, niezwykłych książkach i ciekawych czasach, s. 219-224.

 

Z ARCHIWUM INSTYTUTU WYDAWNICZEGO „NASZA PRZESZŁOŚĆ”

Ks. Józef Marecki, Milatyn Nowy 1906-1946. Archidiecezja Lwowska – Dekanat Gliniany. Edycja źródła, s. 225-247.

 

 

CONTENTS

 

ARTICLES

Rev. Stanisław Adam Wróblewski, „Sub Tuum Praesidium Confugimus”. Cult of Saints in Ziębice in the Light of Medieval Patrociniae, p. 5-37.

Kamil Wiśniewski, Can the author of the „Holy Cross Sermons” be identified as a Dominican or a Franciscan on the basis of the contents?, p. 39-54.

Karol Seidel, List of contents of an archival unit “Die Bibliothek des Cistercienserklosters zu Priment” (“Library of the Cistercian Monastery in Przemęt”), p. 55-83.

Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Ecclesiastical Careers of the Episcopate of the Grand Duchy of Lithuania in the Context of Episcopal Incomes, 1544-1632 (against the Background of the Episcopate of the Polish Crown), p. 85-126.

Jacek Ziaja, Roman Catholic Female Orders in Świebodzice. Grey Sisters of Marienstrasse 11 (1866-1945), p. 127-144.

Paweł Magiera, The Attitude of the Constitutional Work Club towards the Denominational Regulations of the Parliamentary Project of the Constitution in the Years 1919-1921, p. 145-168.

Peter Borza, Cooperation of Greek Catholics from Interwar Poland and Czechoslovakia on the example of the Congregation of the Sisters Servants of Mary Immaculate, p. 169-180.

Przemysław Sołga, Propaganda image of Christianity in Polish history textbooks from the Stalinist period, p. 181-218.

 

REVIEW

Jan Walkusz, Opowieść o wybitnych ludziach, niezwykłych książkach i ciekawych czasach (The Story of Outstanding People, Extraordinary Books and Interesting Times), p. 219-224.

 

FROM THE ARCHIVES OF THE PUBLISHING INSTITUTE EDITORIAL BOARD „NASZA PRZESZŁOŚĆ”

Rev. Józef Marecki, Milatyn Nowy 1906-1946. The Archdiocese of Lviv – the Deanery of Gliniany. Source Edition, p. 225-247.

Powered by Quick.Cms